Kjære fredagsvask kunde!


Vi ønsker å informere om mulighetene for skattefradrag på utgifter til kjøp av hjelp
i hjemmet. Nedenfor finner du informasjon om dette samt hvilke kriterier du eller den
som blir forsørget må oppfylle for å kvalifisere.

Skattefradrag for hjemmetjenester
Fradragsmuligheter
I selvangivelsen post 3.5.4 er det mulig å kreve fradrag for faktiske utgifter du har for
å betale andre til å utføre oppgaver du som frisk kunne gjøre selv. Eller hvis den du
forsørger medfører store merkostnader pga sykdom eller svakhet. Hjelp til husarbeid,
personlig stell og omsorg, hagearbeid, snømåking osv. er eksempler på utgifter som vil
være aktuelle.

Sykdomskravet
For å kunne kreve fradrag må du i selvangivelsen vedlegge kopi av legeattest som
bekrefter at du lider av sykdom eller svakhet. Det er et krav at dette er en varig tilstand,
noe som betyr at den allerede må ha vært i to år eller at den forventes å ville vare i minst
to år. Be din lege om å skrive dette tydelig i legeattesten for å unngå en diskusjon med
likningskontoret. Har du tidligere fremlagt legeattest hvor det fremgår at sykdommen er
kronisk eller svakheten varig, behøver du ikke å legge frem legeattest hvor hvert år du
krever særfradrag.
Det er viktig å merke seg at eldre som har varig svekket helse pga alder også har krav på
skattefradrag.

Utgiftene
Utgiftene anses som store, dersom de overstiger kr 9180 kr (tall gjelder fra 2007).
Det er i utgangspunket ingen øvre grense for hvor stort fradrag du kan få. Vi
anbefaler deg å ta vare på kvitteringer og skrive i vedlegget til selvangivelsen at
likningskontoret kan se kvitteringene dersom det er ønskelig.
Vi vil på forespørsel sende en bekreftet kontoutskrift som viser kjøp av våre
tjenester som kan vedlegges selvangivelsen.

Med vennlig hilsen
Fredagsvask.

Copyright 2011 Fredagsvask - Skattefradrag. Orgnr:988950270
Joomla templates by Hostgator